Porridge 죽

Yachaejuk

Yachaejuk

$13
 

Vegetable porridge

 
Dakjuk

Dakjuk

$14
 

Chicken porridge

 
Saewoojuk

Saewoojuk

$14
 

Shrimp porridge

 
Sogogijuk

Sogogijuk

$14
 

Beef porridge

 
Insam Jeonbokjuk

Insam Jeonbokjuk

$19
 

Ginseng abalone porridge